Prijsvraag Openbaring

Uitslag prijsvraag Openbaring

Winnaar is Lisette van Groeningen, tweede is Denis van Paassen en derde Egbert Nierop. De vragen waren soms  knap lastig; alleen vraag 7 had iedereen goed. Vraag 4 leverde veruit de meeste fouten antwoorden op. Het antwoord op deze vraag stond wel duidelijk beargumenteerd in Inzicht in 666 en Mysterie Babylon. De eenvoudige telvraag 1 leverde verschillende antwoorden op die goed werden gerekend. Het woord zeven komt elf keer voor in hoofdstuk 1 maar in de Willibrordvertaling en de Bijbel in Gewone Taal heeft men bij vers 20 een zeven weggelaten. Als je de zeven in het door de vertalers toegevoegde kopje meetelt kom je op twaaf

 1. Het getal zeven komt heel veel voor in Openbaring. Hoeveel zevens telt u alleen al in het eerste hoofdstuk? Elf keer maar in sommige vertalingen tien plus eentje in het kopje.
 2. In Openbaring komen meerdere vrouwen voor maar er wordt maar één vrouwennaam genoemd. Welke? De vrouw Izebel in de gemeente van Tyatira (2;20).
 3. Het getal 666 komt ook voor in het Oude Testament. Bij wie en in welk verband? In 1 Kon. 10:14 en 2 Kron. 9:13 staat dat koning Salomo jaarlijks zeshonderdzesenzestig talenten goud ontving. In het boek Inzicht in 666 en Mysterie Babylon wordt de symboliek daarvan toegelicht. Dat geldt niet voor de zeshonderdzesenzestig nakomelingen van Adonikam in Ezra 2:16.
 4. Het klaaglied over de val van Babylon komt sterk overeen met het klaaglied over de val van een stad in het Oude Testament. Welke stad was dat? De havenstad Tyrus; in Ezechiël 27 staat de klaagzang over deze stad met haar internationale handel en scheepvaart (zie ook toelichting in Inzicht in 666 en Mysterie Babylon).
 5. Welke muziekinstrumenten worden genoemd in Openbaring? In 5:8, 14:2 en 18:22 worden muziekinstrumenten genoemd al gaat het bij 18:22 niet om instrumenten in de hemel. Afhankelijk van de vertaling zijn er citer of lier, fluit en bazuin of trompet.
 6. Welk lied in Openbaring werd ook gezongen na de uittocht van Israël uit Egypte? Het lied van Mozes (Deut. 31).
 7. Hoeveel poorten heeft het nieuw Jeruzalem? Twaalf (Opb. 21:12)
 8. Van welke poort wordt de naam genoemd in hoofdstuk 5 van Openbaring? In Opb. 21:12 staat dat de namen van de twaalf stammen van Israël op de poorten waren geschreven. In Opb. 5 wordt de stam Juda (de Leeuw uit de stam van Juda) genoemd.
 9. In welk jaar is het boek Openbaring volgens de kerktraditie gestuurd aan de zeven gemeenten? Het jaar 95.
 10. Welke vreselijke gebeurtenis gebeurde er 25 jaar eerder? De verwoesting van Jeruzalem en de tempel door de Romeinen in het jaar 70.
 11. Aan het eind van Openbaring wordt een boom genoemd. Waar in de Bijbel komen we deze boom voor het eerst tegen? De hof van Eden, Gen. 2:8
 12. Waarom komt volgens u het getal zeven ook voor bij de draak en de afgrijselijke beesten van Openbaring?De winnares had meerdere antwoorden op vraag 12. Allereerst kun je denken aan misleiding door de satan. Zeven is het getal van volheid en volmaaktheid die passen bij God. Satan bootst God na. Verder staat het getal zeven voor volheid en daarom verwijst ze naar Gen. 15:16 waarin staat dat het nageslacht van Abraham in het land terugkomt als de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol is. ‘Zou het niet zo zijn, dat de Heer terugkomt als de ongerechtigheid van de mensheid vol (7) is?’ stelt Van Groeningen. Andere inzenders verwijzen ook wel naar de antichrist als imitator van Jezus en naar de zeven wereldmachten van Opb. 17:10.

postzegel Hellas 1995